Adatvédelem, felhasználási feltételek

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK 2018

Az adatkezelő adatai:

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

FirstKnight Korlátolt Felelősségű Társaság
9761 Táplánszentkereszt, Dózsa György utca 27.
Alapítás éve: 2013
Adószám:24750015218
Aktuális cégjegyzékszám:18 09 111934

Bankszámlaszám: 10104789-38401500-01003007
Budapest Bank Zrt. Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Kőszegi u. 3/a.)

Ügyvezető-tulajdonos: Török Tibor
Társtulajdonos: Jurik Péter
Kapcsolat: info@ausztriaimunkakereso.hu

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a.a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b.a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c.az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d.Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e.a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok ke-zelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f.megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé-letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a.az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 

b.egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c.illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.


Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

a. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.);

b.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

c. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

d. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

e. 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

f. 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

g. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

h.  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

j. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

i.  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

k. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Az általunk kezelt adatok:

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Az adatok fizikai tárolási helye:

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.

Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.

Nem tárolunk semmiféle személyes adatokat saját számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon. Ezzel nagyban lecsökkentettük az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

 

Adatfeldolgozók


Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Számlavezető bank:

Budapest Bank Zrt. Szombathelyi fiók (9700 Szombathely, Kőszegi u. 3/a.)
1138 Budapest, Váci út 193.
Cégjegyzékszám:Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.01-10-041037
Adószám:10196445-4-44
Levelezési cím:Budapest Bank Zrt, 1852 Budapest

Tárhely szolgáltató adatai:

Vultr Holdings Corporation
Székhely: 14 Cliffwood Ave Suite 300, Matawan, NJ 07747, United States
Amerikai (New Jersey) cégjegyzékszám: 0450176489
Adószám: EU372005690
Datacenter helye: Frankfurt, Németország


Számlázás:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Számlázz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41

Könyvelés:

TÓTH Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Kenyérvíz utca 4. C. ép. 1. em. 4.
Adószám: 23491678-2-18

Futárszolgálat:

JELENLEG NEM ÁLLUNK KAPCSOLATBAN FUTÁRSZOLGÁLATTAL


Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai

JELENLEG NEM HASZNÁLUNK HÍRLEVÉLKÜLDŐ ÉS CRM-RENDSZERT


Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44


Hirdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41


Facebook Ireland Limited

Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Company Registration Number: 462932
Contact phone number + 353 1 5530588

Az online fizetés szolgáltatói:
Jelenleg nem használunk online fizetési lehetőséget weboldalunkon.

Honlapjaink meglátogatásakor a látogatóink alábbi adatait kezeljük:

Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk minőségének ellenőrzése és javítása

Időtartama: 2 év

Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. 

Részletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Regisztráció a honlapon esetén a látogatóink alábbi adatai kezeljük:

JELENLEG HONLAPUNK TELJES TARTALMA REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL ÉRHETŐ EL.

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó check-boxot bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám (amennyiben ahozzáférést az automata rendszerünk SMS-ben küldi)

Az adatkezelés célja: díjmentes információs termékek, információk küldése valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)

Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáigHírlevél (direkt marketing) szolgáltatás a látogatóink alábbi adatai kezeljük:

JELENLEG HONLAPUNKON NEM MŰKÖDIK HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS.

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap)

Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás

Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági


Szolgáltatás megvásárlása esetén a látogatóink alábbi adatai kezeljük:

Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím (nem digitális anyagoknál), a vevő megjegyzése

 Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés.

Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

 Érintettek köre: számlázó, könyvelő

 

Ügyintézés, panasz esetén a látogatóink alábbi adatai kezeljük:

Cél: észrevételre, panaszra történő válaszadás
Jogalap: jogi kötelezettség
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím
Időtartam: 5 év

 

Nyereményjáték esetén a látogatóink alábbi adatai kezeljük:

Cél: a Társaság üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
Jogalap: hozzájárulás, jogi kötelezettség
Kezelt adatok: a nyereményjátéktól függően:teljes néve-mail cím,telefon,számlacím
Időtartama: résztvevők esetében a játék befejezéséig, nyertesek esetében 8 évig

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@ausztriaimunkakereso.hu e-mail, illetve a 9761 Táplánszentkereszt, Dózsa György utca 27. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze-ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz-tatást. 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő mun-kamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma-dik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Oldalunkon jelenleg az Advertising Features funkciót deaktiváltuk, az IP-címeket anonimizáltuk.

Rendszer sütik

Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a  honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

Időtartama: legfeljebb 180 nap

Érintettek köre: Google, Facebook

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Sütik kikapcsolása:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalaktarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár-saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helyte-len, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

  • a regisztráció törlésével,
  • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
  • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek-ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá-sának időtartama alatt.

 

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

 

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére rek-lám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírle-velet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen alapon őrzünk meg,  ha a hírlevél  hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk. 

 

Mit kell tudni a nyereményjátékokról? 

 

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit kü-lön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

 

Egyéb adatkezelési kérdések 

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldol-gozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke-zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen-gedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biz-tosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka-vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

 

Ön az adatkezelésről 

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), 
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott 

- adatairól, 
- azok forrásáról, 
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím-zettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 14 napon belül (legfeljebb azon-ban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő  14  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj-tásától számított legrövidebb időn belül, 14  napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöt-tünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesí-téséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, il-letve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától szá-mított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá-lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely-ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://ausztriaimunkakereso.hu/hu/adatvedelem.html weboldalon történik.


Táplánszentkereszt, 2018. május 24-én.